klasslogo

english flag
onsdag, 10 juli 2013 18:06

Vad gör en klassmorfar/klassmormor?

Klassmorfar och Klassmormor är i skolan för barnens skull och konkurrerar inte med andra yrkesgrupper i skolan. Klassmorfar är ett socialt stöd för barnen i skolan. Arbetsuppgifterna skiljer sig från skola till skola och utformas i samråd mellan skolledningen och Klassmorfar eller Klassmormor.

Generationsöverskridande lärande:

Klassmorfar bygger broar mellan generationerna och fungerar som kulturbärare för barnen. Han kan skapa kontinuitet och förankring på såväl ett personligt som ett socialt och historiskt plan.

Praktisk vardagspedagogik:

Med sin yrkesbakgrund kan klassmorfar hjälpa till att åskådliggöra skolans läroämnen på ett praktiskt och stimulerande sätt. En klassmorfar med intresse för matematik och med byggbakgrund, kan till exempel levandegöra räkneläran genom att eleverna får beräkna materialåtgång av reglar, gipsplattor, spik, målarfärg o s v för att bygga väggar. I en annan klass lär sig eleverna svenska på ett intresseväckande sätt genom att Klassmorfar med erfarenhet från tidningsbranschen delger om korrekturläsning och redigering. Klassmorfar kan också vara ute på rasterna med barnen. Hjälpa till med läxhjälp, vara i biblioteket.

Ja, det finns otaliga områden i skolan, där klassmorfar är en extra resurs för barnen:

Tillsyn över caféverksamheten
Tillsyn av datorer
Låna ut spel på raster
Läxhjälp
Hjälp vid EA (eget arbete)
Ordna pryoplatser
Finnas ute på raster
Skolmatsalen
Möta skolbussar
Biblioteket
Extraresurs i sy- & träslöjden
Gamla lekar
Elevrådet
Etik & moral/ undersökningar mm
Konflikthantering Snilleblixtar/egen profil
Kropp & själ
Hjälpa lärarna att registrera närvaron
Hjälpa läraren att kontrollera om eleven förstått en inlämningsuppgift
Miljöcertifiering
Miljövård
Mobbing/förstörelse - delaktighet
Många har egna intressen (ex radioamatör)
Idrott (omklädning mm)