klasslogo

english flag
onsdag, 10 juli 2013 18:07

Vad är klassmorfar?

Idén att förstärka vuxennärvaron i grundskolan med hjälp arbetssökande aktiva män blev verklig 1996. Men redan åren dessförinnan hade Lars Bratt, en av projektets eldsjälar, blivit allt mer bekymrad över skolbarnens vardagssituation. Skolans resurser krympte allt mer. Kuratorer, psykologer och annan elevvårdande personal minskade med över 20 procent. Även lärarkåren drabbades med minskad lärartäthet och ohanterligt stora klasser som följd. I dagens skola är dessutom de manliga lärarna i minoritet. Många barn kommer från splittrade familjer med modern som ensam vårdnadshavare. Barnen saknar ofta en närstående manlig vuxenförebild och trygghetsfaktor. Många barn är helt enkelt svältfödda på kontakt och meningsfull samvaro med vuxna män med lust att bry sig och som har tid att lyssna. I mitten av 90-talet var arbetslösheten rekordhög och chansen att komma igen efter fyllda 50 var minimal. Att koppla barnens behov av fler vuxna med tillgången på lediga, engagerade män syntes självklar.

Ursprungligen startades Klassmorfar för att för få män att vara verksamma inom skolsektorn. Därför tillkom positionen i egenskap av manlig förebild, främst för barn vars familjesituationen består av ensamstående mödrar. Nu ligger tonvikten på att det ska vara en person som kan erbjuda det stöd som annars inte ingår i den ordinarie skolpersonalens uppgifter.

Klassmorfarföreningen är en ideell förening som arbetar för att barnen ska ha tillgång till engagerade och lämpliga vuxna i skolmiljön.

Riksföreningen Klassmorfar är verksam sedan 1997. Verksamheten finns i nio av Sveriges län samt i Västra Götalandsregionen med Norrbotten som nordligaste del.

Läs mer om klassmorfar i Boken om Klassmorfar i skolan av fil.dr Ann-Kristin Boström