klasslogo

english flag
torsdag, 24 oktober 2013 16:48

Tryggare skola med Klassmorfar

Många skolor har redan goda erfarenheter av klassmorfar. Nu finns också vetenskapliga bevis för att äldre, trygga män tillför skolan sådana kvaliteter att eleverna blir tryggare och lärarna får mer tid för undervisningen.Påståendet är baserat på den avhandling som Ann-Kristin Boström vid Stockholms Universitet doktorerat på. Rubriken för avhandlingen är: "Informellt lärande i en formell struktur: Värdering av begreppet socialt kapital i ett samtida sammanhang." Avhandlingen har bl a baserats på en undersökning som utförts vid grundskolor i stockholmsområdet. Syftet har varit att mäta socialt kapital i relationerna mellan klassmorfäder, lärare och elever.

 

Positiva resultat.

Resultaten av undersökningen är överlag mycket fördelaktiga för klassmorfar.Lärarna uppskattar hans assistans, vilket ger lugnare lektioner och mer tid för undervisningen. En av lärarna skrev i sin kommentar till enkäten att: "Jag är mycket nöjd med vår klassmorfar. Han är en bra förebild för eleverna och ger mig själv både stöd och idéer. Det känns som vi bildar ett team".Både pojkar och flickor anser att klassmorfar ger stöd till alla elever. Speciellt pojkarna tycker att klassmorfar är viktig eftersom han förhindrar att bråk uppstår. Enligt pojkarna har en störande elev lättare att koncentrera sig på skolarbetet när klassmorfar finns med och kan ge stöd. - Pojkarna utnyttjar också i högre grad möjligheten att tala med klassmorfar när svårigheter dyker upp, än flickorna, säger Ann-Kristin Boström.Själv anser Klassmorfar visserligen att både skolmiljön och hans uppgift är krävande. Men samtidigt känner de sig uppskattade i jobbet, de har fått ett socialt liv och de gör nya erfarenheter.

 

Bättre utbildning.

Det sociala kapital som klassmorfars generationsöverskridande lärande ger upphov till medför en minskning av störande uppträdande hos eleverna och därmed en "säkrare" skolmiljö. - Förhoppningen är att undersökningen kan utgöra startpunkten för en mer effektiv utbildning i det svenska samhället, säger Ann-Kristin Boström.

 

Utökad forskning.

Resultaten av utvärderingen har redan resulterat i en ny undersökning. I det s.k. Peng-projektet har genomförts den kostnadsbesparing klassmorfar ger upphov till för skolan att redovisats i kronor och ören.Projektet har genomförts vid nio skolor som tidigare inte haft klassmorfar engagerad. Sex av skolorna ligger i Stockholm och de övriga i Karlstad.

Ann-Kristin BoströmAnn-Kristin Boström är ansvarig även för detta forskningsprojekt som gjorts möjligt med hjälp av medel från Brottsförebyggande Rådet och Socialtjänstförvaltningen i Stockholms Stad.
De första resultaten har redovisats under hösten 2003 och visar att närvaron av en klassmorfar kan generera betydande besparingar. En klassmorfar "lönar sig".

 

Förklaringar.

Ann-Kristin Boström är forskare vid Institutionen för Internationell Pedagogik vid Stockholms Universitet. På uppdrag av UNESCO:s Institut för Utbildning (UIE) i Hamburg har hon författat den svenska rapporten om generationsöverskridande lärande, publicerad i maj 2000.

 

Generationsöverskridande lärande.

Enligt UIE:s definition är generationsöverskridande program bärare av meningsfyllda och pågående utbyten av resurser och lärande mellan äldre och yngre generationer.

 

Socialt kapital.

De flesta definitioner av socialt kapital kan härledas till Coleman, som hävdar att uttrycket inte är ett enskilt väsen utan snarare utgörs av ett antal betydelsefulla komponenter. Hit hör t ex tillit, kommunikation samt normer och strukturer inom organisationer. Dessa delar kan existera samtidigt i ett sammanhang där individer arbetar mot ett gemensamt mål.